Domowe forum biblijne

Tematy

59

Posty

142

Członkowie

12
KORONAWIRUS
Czy koronawirus świadczy o nadchodzeniu końca?

Tak. Biblia nazywa tego typu wydarzenia “bólami porodowymi” Królestwa Bożego. Cała ziemia drży – tak jak jej mieszkańcy. Nigdy w historii świata nie mieliśmy do czynienia z taką ilością katastrof naturalnych, ekonomicznych, społecznych i… biologicznych. Nigdy na świecie nie żyło naraz tak wielu ludzi, a ziemia nigdy wcześniej nie była tak pełnym niepokoju i bólu miejscem.

W historii świata zdarzały się już pandemie, ale nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z takim zaludnieniem ziemi, tak silną globalizacją, tak potężną technologią i możliwością szybkiego przemieszczania się. Świat przyśpiesza – tak jak jego koniec.

Jezus wie, w którym momencie historii się znajdujemy i jak blisko jest Jego przyjście i koniec świata. Dał nam rozum, abyśmy widzieli, że koniec zbliża się nieuchronnie. To dlatego przynagla nas do bezwarunkowego porzucenia swojego życia i naśladowania Go:

A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im:Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.Posłuchaj

– Mar. 8:34-38

Czy to pomogło?
45
Czy Bóg panuje nad koronawirusem?

Tak. Nie ma na świecie ani jednego atomu, który byłby poza kontrolą suwerennego i wszechmocnego Boga. Jeżeli Bóg nie byłby Wszechmocnym, jeśli jakiś wirus miałby większą siłę niż On sam wtedy Bóg nie byłby przecież prawdziwym Bogiem, prawda?

Oznacza to oczywiście, że Bóg panuje także nad koronawirusem, jego rozprzestrzenianiem się i jego skutkami.

Bóg mówi o swojej wszechmocy w ten sposób:

Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?Posłuchaj

– Jer. 32:27

Kohelet w pewnym momencie swych rozważań o marności wyznaje:

Przypatrz się działaniu Bożemu! Któż może wyprostować to, co On skrzywił?Posłuchaj

– Kazn. 7:13

Psalmista tak opisuje wszechmoc Bożą:

Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi
W morzach i we wszystkich głębinach.Posłuchaj

– Ps. 135:6

Czy to pomogło?
44
Czy pandemia jest przynagleniem do nawrócenia się?

Tak, absolutnie tak. Katastrofy naturalne, wojny, pandemie i ataki terrorystyczne mają jeden wspólny mianownik: przypominają człowiekowi, że nie ma wpływu na datę swojej śmierci. Ludzie stosunkowo szybko przechodzą do porządku dziennego nad wydarzeniami tak impulsywnymi jak atak terrorystyczny, choć jednorazowo napawa ich to strachem i drżeniem przed własnym grzechem i życiem bez pogodzenia się z Bogiem. Potem przychodzi jednak fałszywy pokój, a człowiek znów wraca “do starego życia”.

Jezus naucza nas jednak, że kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy przed Nim bankrutami, jest to czas na zawarcie z Nim pokoju – na Jego warunkach, nie naszych, póki jeszcze jest czas. Teraz – a nie później! – jest czas na pełne, całkowite oddanie życia Jezusowi.

Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju.Posłuchaj

– Łuk. 14:28-32

Czy to pomogło?
46
Czy pandemia koronawirusa ma związek z końcem świata?

Tak. Jednak nie naszą rolą jest wyznaczanie dat końca świata czy powtórnego przyjścia Jezusa na Ziemię. Biblia wyraźnie przestrzega nas przed takimi praktykami. Podobnie każda próba wyznaczenia takiej daty zawsze kończyła się porażką i rozczarowaniem. Nie jest rolą człowieka, znać te daty. Rolą człowieka jest czuwanie i bycie gotowym na przyjście Jezusa.

Sami uczniowie Jezusa zastanawiali się jednak nie tylko nad datami, ale także nad tym jakie będą znaki końca świata. Po czym możemy rozpoznać, że świat zmierza ku końcowi? Jezus udziela nam odpowiedzi w wielu miejscach Biblii:

A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?
A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści.Posłuchaj

– Mat. 24:3-8

Powiedział też do tłumów: Gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie: Deszcz nadchodzi, i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie: Będzie upał, i tak jest. Obłudnicy! Zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe?Posłuchaj

– Łuk. 12:54-57

Czy to pomogło?
46
Czy osoby chore na koronawirusa zgrzeszyły?

Tak jak wszyscy, jednak nie bardziej od innych. Istnieje w sercach ludzkich tendencja do przypisywania ukrytych grzechów ludziom, których spotkała nagła, niespodziewana tragedia. “Czy on zgrzeszył, bo zachorował na koronawirusa? Czy ona zgrzeszyła jeszcze bardziej, bo miała wypadek samochodowy?”

Sam Jezus mówi o ludziach, których spotkało nagłe nieszczęście, mianowicie o zabitych przez Piłata i o ofiarach tzw. katastrofy wieży w Syloe. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza:

W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając rzekł do nich: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie.Posłuchaj

– Łuk. 13:1-5

Zgodnie ze słowami Jezusa nie naszą rolą jest zadawać pytanie “dlaczego on?” albo “dlaczego akurat ona?”. Wydarzenia takie jak pandemia powinny natomiast skłonić nas do refleksji na temat naszej śmiertelności i kruchości życia. Czy jesteś pogodzony z Bogiem? Czy przyjąłeś dobrowolną ofiarę Jezusa Chrystusa, rozumiesz, że On zapłacił za Twoje grzechy na krzyżu i jesteś gotowy na śmierć?

Czy to pomogło?
42
JEZUS
Czego Jezus dokonał na krzyżu?

Jezus dał się zabić w potwornych męczarniach i poniżeniu za Twój grzech. Zgodził się dobrowolnie, aby cały sprawiedliwy gniew Boży, na który zasługujesz przez swoje obrzydliwe grzechy, spadł na Niego, zamiast na Ciebie. To właśnie jest Ewangelia i nie ma żadnego innego sposobu na uniknięcie słusznego potępienia, niż wyznanie, że tylko ofiara Jezusa jest w stanie zaspokoić sprawiedliwe Boże poczucie sprawiedliwości, oczyścić nas z grzechu i pogodzić nas z Bogiem.

Wiele osób sądzi, że to, co wydarzyło się na krzyżu da się streścić w słowach “Żydzi/Rzymianie zabili Jezusa”. To nie jest to co naprawdę wydarzyło się na Golgocie. W rzeczywistości na Jezusa – który jako jedyny spędził całe życie w pełnym i doskonałym posłuszeństwie wobec Boga, bez choćby jednego grzechu – spadł gniew Boży, pełny, olbrzymi i tak wielki, że Bóg w
momencie okazywania gniewu nie mógł znieść widoku Jezusa. Jezus zrobił to dla Ciebie i dla mnie.

Od tej pory jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za udzielenie odpowiedzi na pytanie: “Co zrobiłeś z Jezusem w Twoim życiu?”. Odpowiedź chrześcijanina, dziecka Bożego brzmi: “Jezus zapłacił pełną cenę za mój grzech, dał się zmiażdżyć na krzyżu, abym ja mógł być wolny. Jest moim Panem i Zbawicielem, a bez Niego jestem na wieki potępiony – a będzie to słuszne i sprawiedliwe, bo jestem grzesznikiem”.

Prorok Izajasz tak zapowiada mękę i dzieło Jezusa na krzyżu:

Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło?
Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi.
Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy,
i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać.
Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi,
mąż boleści, doświadczony w cierpieniu
jak ten, przed którym zakrywa się twarz,
wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego.
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.
A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony.
Lecz on zraniony jest za występki nasze,
starty za winy nasze.
Ukarany został dla naszego zbawienia,
a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy,
każdy z nas na własną drogę zboczył,
a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.
Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze
i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone
i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą,
zamilkł i nie otworzył swoich ust.
Z więzienia i sądu zabrano go,
a któż o jego losie pomyślał?
Wyrwano go bowiem z krainy żyjących,
za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony.
I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych
i wśród złoczyńców jego mogiłę,
chociaż bezprawia nie popełnił
ani nie było fałszu na jego ustach.
Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem.
Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo,
będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.
Za mękę swojej duszy ujrzy światło
i jego poznaniem się nasyci.
Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi
i sam ich winy poniesie.
Dlatego dam mu dział wśród wielkich
i z mocarzami będzie dzielił łupy
za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę
i do przestępców był zaliczony.
On to poniósł grzech wielu
i wstawił się za przestępcami.Posłuchaj

– Iz. 53

Czy to pomogło?
44
Czy Jezus jest Bogiem?

Tak. Jezus jest Bogiem. Jest On jedną z trzech boskich osób Trójcy, jest “Bogiem w trzech Osobach” – obok Ducha Świętego i Boga Ojca. Jezus jest jednocześnie w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem.

Zajrzyjmy do Biblii. Sam Jezus wielokrotnie nazywa się Bogiem:

Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.
Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.
Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca, jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie.Posłuchaj

– Ew. Jana 14:6-11

I znowu po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu.
I zeszło się tak wielu, że drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje.
A byli tak niektórzy z uczonych w Piśmie, ci siedzieli o rozważali w sercach swoich: Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?
A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec, paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi:
Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego.
I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się zdumiewali i chwalili Boga i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli.Posłuchaj

– Ew. Marka 2-1:12

Czy to pomogło?
43
CZASY OSTATECZNE
Kim jest Antychryst?

Biblijny Antychryst to “zwodziciel narodów” – osoba, która pojawi się na światowej scenie politycznej i zachwyci wszystkich swoimi wspaniałymi czynami, znakami i fałszywymi cudami. Biblia wyraźnie ostrzega chrześcijan przed Antychrystem. Słowo Boże wskazuje, że to Szatan jest istotą stojącą za osobą Antychrysta. Nadejdzie w historii świata taki moment, w którym Antychryst jako osoba występująca przeciwko Jezusowi… sama ogłosi się Bogiem i zasiądzie na tronie.

Spójrzmy co wybrane wersety z Biblii mówiące o Antychryście:

Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.Posłuchaj

– 2 Jana 2:18

Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto poddaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.Posłuchaj

– 2 Jana 2:22-23

Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.Posłuchaj

– 2 Jana 1:7

Czy to pomogło?
47
Czy byli już antychryści?

Tak. Historia pokazuje nam osoby, które w ponadnaturalny sposób osiągnęły niemożliwe dla zwykłego śmiertelnika, spektakularne osiągnięcia w dziedzinie polityki i zdobywania władzy, organizując upadłe społeczeństwa, podnosząc je z ruin i doprowadzając do “nowego porządku”. Każdorazowo byli to ludzie otoczeni kultem niczym bogowie, o mitycznych wręcz zdolnościach, przedstawiani światu jako Mesjasze i Zbawiciele. Spójrzmy na takie postaci jak Adolf Hitler, Józef Stalin, Kim Dżong Il, Saddam Hussein – a przekonamy się, że wszyscy oni stanowią protoplastę “ostatecznego” antychrysta.

W tym miejscu warto wspomnieć, że wyżej wspomniany antychryst “ostateczny” jeszcze nie nadszedł – nie wypełniły się bowiem wszystkie przesłanki biblijne, nie nastąpił również globalny światowy pokój.

Wiemy jednak z Biblii, że antychryści ciągle przychodzą na świat:

Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.Posłuchaj

– 1 Jan. 2:18

Czy to pomogło?
46